آلبوم من ◂ جشنواره علامه حلی 1388
برگزیده شدن کتاب نهم ربیع جهالتها خسارتها در جشنواره علامه حلی